Όροι Χρήσης & Ενοικίασης

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Πραγματοποιώντας κράτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Car Hire Thessaloniki
Προστασία Δεδομένων
Χρήση Κράτησης
Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα
Επιτρεπτή χρήση
Αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο
Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαδικτύου
Μη παρουσίαση
Ασφάλεια
Περιορισμός ευθύνης
Δήλωση αποκλεισμού παροχής εγγυήσεως
Αποζημίωση
Διάφορα
Συμφωνία Χρήστη για τη χρήση του δικτυακού τόπου της Car Hire Thessaloniki

Πραγματοποιώντας κράτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα

Μία κράτηση (επιβεβαιωμένη ή μη) δε συνιστά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος. Σύμβαση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο της ενοικίασης και θα διέπεται από τους νόμους του κράτους στο οποίο θα πραγματοποιηθεί.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Car Hire Thessaloniki

Γενικά

Ο δικτυακός τόπος και η συνοδεύουσα αυτόν διευκόλυνση κρατήσεως (από κοινού "ο δικτυακός τόπος") ανήκει και λειτουργεί από τη Car Hire Thessaloniki. Για λόγους χρήσεως των παρόντων όρων και συνθηκών, αναγράφοντας "εμείς", 'δικά μας" και "εμάς" αναφερόμεθα στη Car Hire Thessaloniki. Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί την αποδοχή σας να διέπεστε από αυτούς τους όρους και τις συνθήκες. Αν δε συμφωνείτε με τους εφαρμοστέους όρους και συνθήκες, τότε δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Δεδομένων

Κάθε προσωπικό στοιχείο που θα μας προμηθεύσετε όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαφύλαξη των ιδιωτικών στοιχείων.

Χρήση Κράτησης

Η δυνατότητα κρατήσεων μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, παρέχεται αποκλειστικά για να πραγματοποιήσετε εύλογες και νόμιμες κρατήσεις για εσάς και αυτούς που ταξιδεύουν μαζί σας. Κακή χρήση της δυνατότητας κρατήσεων μπορεί να καταλήξει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, στο να σας αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτήν.

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

'Όλα τα εμπορικά σήματα, τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα επί της βάσεως δεδομένων και κάθε άλλα πνευματικά δικαιώματα στα σημαντικά στοιχεία αυτού του δικτυακού τόπου (καθώς και η οργάνωση και η δομή αυτού) από κοινού με το υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα, ανήκουν είτε σ' εμάς είτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τυποποιήσετε, αλλάξετε, εκδώσετε, ανακοινώσετε, διανείμετε, πωλήσετε ή μεταβιβάσετε οποιοδήποτε σημαντικό στοιχείο σ'αυτόν τον δικτυακό τόπο ή στον υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικώς. Παρά ταύτα, τα περιεχόμενα στον δικτυακό τόπο, μπορείτε να τα "κατεβάσετε", να τα τυπώσετε ή να τα αντιγράψετε για τη δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

Επιτρεπτή χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση μόνο για νόμιμους και αρμόζοντες λόγους. Αναγκαία είναι η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής εντός Ελλάδας ή άλλης νομοθεσίας ανάλογα από που εισέρχεσθε στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Πλέον συγκεκριμένα, συμφωνείτε, πως δεν θα:

αποστείλετε, μεταδώσετε ή εκπέμψετε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτόν ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου που είναι ή μπορεί να είναι βλαπτική, προσβλητική, συκοφαντική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομη.
χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δικαιώματα κάθε τρίτου.
πραγματοποιήσετε μη επιτρεπόμενη, ψευδή ή απατηλή κράτηση.
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, μέθοδο ή λογισμικό παρεμβολή ή να προσπαθήσετε να επέμβετε ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα με τη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, περιλαμβανομένου όχι αποκλειστικώς αλλά απλά ενδεικτικώς, του αποκλεισμού να "ανεβάσετε" ή να κατασκευάσετε φακέλους που περιέχουν κατεστραμμένα δεδομένα ή ιούς, με οποιονδήποτε τρόπο.
αλλοιώσετε, μεταβάλλετε ή επέμβετε στο εμφανιζόμενο "ύφος και αίσθηση" του παρόντος δικτυακού τόπου ή του υποκρυπτόμενου λογισμικού κώδικα.
προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα δημιουργήσει ένα μη λογικό και ασύμμετρα μεγάλο φορτίο στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στη σχετική με αυτόν υποδομή του.
αποκτήσετε ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη επιτρεπτά πρόσβαση, μέσω οποιουδήποτε τρόπου, σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα μας.
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κρατήσεων με τρόπο που παρεμβαίνει στη δυνατότητα χρήσης των από άλλους χρήστες.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να:

ματαιώσουμε τις κρατήσεις σας χωρίς να σας το αναφέρουμε, και/ή
να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο όταν πιστεύουμε (και τούτο εναπόκειται στην απόλυτη κρίση μας) πως ενεργείτε σε παραβίαση των παρόντων όρων και συνθηκών.
Αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο

Έχουμε το δικαίωμα, να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα και σε κάθε σημαντικό στοιχείο στον παρόντα δικτυακό τόπο ή και να διακόψουμε οριστικά τη λειτουργία του, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και συνθήκες οποτεδήποτε και αυτή η τροποποίηση θα ισχύει με την ανακοίνωση αυτών των όρων και συνθηκών στον παρόντα δικτυακό τόπο. Συνακόλουθα, η εκ μέρους σας συνεχιζόμενη, μετά τις τροποποιήσεις, χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιηθέντων όρων και συνθηκών.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός ο δικτυακό τόπος, μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Αυτό δε σημαίνει πως αποδεχόμαστε κατά περιεχόμενο αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ούτε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες τα υλικά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται ή καθίστανται προσβάσιμες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων. Η εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση αυτών των δικτυακών τόπων, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαδικτύου

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να εγγυηθούν ως απολύτως ασφαλή, αφού μπορεί να προσβληθούν, να χαθούν ή να φθαρούν. Κατά συνέπεια δεν είμεθα υπεύθυνοι για την ορθότητα και ακρίβεια οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διαδίκτυο – είτε αυτό προέρχεται από εμάς προς εσάς, είτε από εσάς προς εμάς.

Μη παρουσίαση

Δεν σας εγγυόμεθα ούτε σας παρουσιάζουμε, πως η πρόσβασή σας σε αυτό το δικτυακό τόπο, θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη ή πως οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο, περιεχόμενο, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο σημαντικό στοιχείο θα είναι ελεύθερο από σφάλματα προγραμματισμού, ιούς, απειλές, ιούς τύπου δούρειου ίππου ή οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό συστατικό.

Ασφάλεια

Θα λάβουμε όλα τα λογικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε πως κάθε πληροφορία που στέλνετε στον παρόντα δικτυακό τόπο όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κρατήσεων θα παραμείνει εμπιστευτική και θα προστατεύεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πλην όμως δεν εγγυόμαστε πως δε θα υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατά συνέπεια δεν είμεθα υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που θα προέρχεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, ειδικές ποινικές, θετικές ή αποθετικές, απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτουν ή προκαλούνται από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την πρόσβασή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με συνδέσμους με τον παρόντα, όπως ανωτέρω περιγράφεται, περιλαμβανομένων απωλειών κέρδους και των συναφών, είτε με την αποδοχή μερών είτε όχι, είτε αφορά σε παραβίαση σύμβασης είτε όχι, βλάβης (περιλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνης εκ του προϊόντος ή διαφορετικά, έστω και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Τίποτε στους παρόντες όρους και συνθήκες μπορεί να εξαιρέσει ή να περιορίσει την ευθύνη μας στην περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που προκλήθηκαν από απροσεξία ή εξαιτίας απατηλής αντιλήψεως.

Δήλωση αποκλεισμού παροχής εγγυήσεως

Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία που δημοσιεύονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Αλλαγές πραγματοποιούνται περιοδικά στις πληροφορίες αυτές. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις και/ή αλλαγές. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις και/ή αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε.

Δεν αναπαριστούμε σε σχέση με την καταλληλότητα των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των σημαντικών στοιχείων που υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, για οποιονδήποτε λόγο. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία, παρέχονται "όπως είναι", χωρίς την παροχή εγγυήσεως οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που μας το επιτρέπει ο Νόμος, δεν αποδεχόμεθα την παροχή εγγυήσεων και συμφωνιών σε σχέση με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία περιλαμβανομένων υπονοούμενων εγγυήσεων και συμφωνιών εμπορευματικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, τίτλων και μη παραβιάσεων.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και να μας κατοχυρώσετε για κάθε αστική ευθύνη, απώλεια, διεκδίκηση και δαπάνη (περιλαμβανομένης εύλογης αμοιβής δικηγόρου), σχετιζόμενη με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων όρων και συνθηκών.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι και συμφωνίες περιέχουν όλους τους όρους της συμφωνίας σας με εμάς, που αναφέρονται στην εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ουδεμία άλλη προφορική ή γραπτή δήλωση (περιλαμβανομένων δηλώσεων σε διαφημιστικά και προωθητικά έντυπα που εκδίδονται από εμάς) λαμβάνεται υπ'οψιν.
Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οτιδήποτε υλικό "κατεβάζετε" από αυτόν και η λειτουργία αυτών των όρων και συνθηκών, υπόκειται και διέπεται σ' εφαρμογή των νόμων της Ελλάδας & Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέχεσθε ρήτρα αποκλειστικής κατά τόπον αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Άδεια / Δίπλωμα Οδήγησης

Για να οδηγήσει ενοικιαζόμενο όχημα, ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί άδεια οδήγησης εν ισχύ, που να έχει εκδοθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την έναρξη ενοικίασης ή Διεθνές Δίπλωμα.

Ασφάλεια

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και μικτή ασφάλεια που καλύπτει το μισθωμένο όχημα με κάποιο ποσό επιβάρυνσης του ενοικιαστή το οποίο ποικίλει ανάλογα με τον τύπο αυτοκινήτου.

Εγγύηση / Συμμετοχή

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και μικτή ασφάλεια C.D.W. που καλύπτει το μισθωμένο όχημα με κάποιο ποσό επιβάρυνσης του ενοικιαστή το οποίο ποικίλει ανάλογα με τον τύπο αυτοκινήτου.

Για την ενοικίαση απαιτείται πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού για την δέσμευση του ποσού συμμετοχής ως εγγύηση.

C.D.W.
Μικτή Ασφάλεια
PREMIUM Πακέτο Ασφάλισης ULTIMATE Πακέτο Ασφάλισης
Κατηγορία Συμμετοχή / Εγγύηση Συμμετοχή / Εγγύηση Συμμετοχή / Εγγύηση
A - B - C - D 800 € 400 € 200 €
E - F - K - L - O - P - R - SM - SW 1000 € 500 € 300 €
N - H - G - R2 - I - IA - I2 1500 € 750 € 400 €


Απαγορεύεται η μετακίνηση του αυτοκινήτου στο εξωτερικό ή/και με φέρυ-μποτ (πλοίο), χωρίς τη γραπτή συναίνεση της εταιρείας.


Μικτή Ασφάλεια C.D.W

 1. Η μικτή ασφάλεια C.D.W με ποσό συμμετοχής αφορά τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου (πόρτες, φτερά, καπό και προφυλακτήρες).
 2. Οτιδήποτε άλλο συμβεί σε λάστιχα, ζάντες, καθρέφτες, παρμπρίζ, περιμετρικά τζάμια, εσωτερικό αυτοκινήτου (σαλόνι, όργανα κτλ.), μηχανικά μέρη και κάτω μέρος του αυτοκινήτου ΔΕΝ καλύπτονται από την μικτή ασφάλεια C.D.W.
 3. Περίπτωση ατυχήματος και εμπλοκής με άλλο/α οχήματα:
  1. Όταν ΔΕΝ φταίει ο οδηγός-μισθωτής της Car Hire Thessaloniki (βάση Δικαστικής απόφασης) όποια κι αν είναι η ζημία στο όχημα, δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης.
  2. Όταν φταίει ο οδηγός-μισθωτής της Car Hire Thessaloniki για το ατύχημα, ευθύνεται για τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου μέχρι του ποσού της απαλλαγής/συμμετοχής που αναγράφεται επάνω στο μισθωτήριο συμβόλαιο και έχει συμφωνηθεί και εξ ολοκλήρου για τις υπόλοιπες φθορές (τζάμια, ελαστικά, μηχανικά μέρη, εσωτερικό, κάτω μέρος).
 4. Περίπτωση ατυχήματος χωρίς εμπλοκή με άλλο/α οχήματα:
  1. Στην περίπτωση που το όχημα της Car Hire Thessaloniki έχει ατύχημα χωρίς εμπλοκή π.χ. Αν βγει από τον δρόμο, ανατραπεί, χτυπήσει σε σταθερό εμπόδιο(δέντρο ή τοίχο κλπ) ο οδηγός-μισθωτής που έχει ασφάλιση (C.D.W) ευθύνεται για τις εξωτερικές ζημίες του οχήματος μέχρι του ποσού της απαλλαγής/συμμετοχής που αναγράφεται επάνω στο μισθωτήριο συμβόλαιο και έχει συμφωνηθεί, αλλά και εξολοκλήρου για τις ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, καταστροφής ελαστικών, τζαμιών, σαλονιού και μηχανικών τμημάτων.
 5. Σε περίπτωση ατυχήματος, αν διαπιστωθεί από την τροχαία ότι ο οδηγός-μισθωτής βρίσκεται (κατά νόμο) σε κατάσταση μέθης ή χωρίς άδεια οδήγησης ο οδηγός –μισθωτής ΔΕΝ καλύπτεται από καμία ασφάλεια και ευθύνεται εξολοκλήρου για όλες τις ζημίες του αυτοκινήτου της Car Hire Thessaloniki (εξωτερικές και εσωτερικές) αλλά και γι αυτές που θα προκαλέσει σε οτιδήποτε άλλο εμπλέκεται στο ατύχημα.
 6. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή του γεγονότος από την τροχαία.

PREMIUM Πακέτο Ασφάλισης

Το PREMIUM πακέτο ασφάλισης σας καλύπτει σε περίπτωση ζημίας του αυτοκινήτου για τα Παράθυρα/Παρμπρίζ, Καθρέπτες/Φανάρια, Ελαστικά/Ζάντες, Premium 24ωρη Οδική Βοήθεια και μειώνει το ποσό συμμετοχής σας σε ζημία κατά 50% για τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου ή ολικής κλοπής του αυτοκινήτου.


ULTIMATE Πακέτο Ασφάλισης

Το ULTIMATE πακέτο ασφάλισης σας καλύπτει εξολοκλήρου σε περίπτωση ζημίας του αυτοκινήτου για τα Παράθυρα/Παρμπρίζ, Καθρέπτες/Φανάρια, Ελαστικά/Ζάντες, Μηχανικά μέρη/κάτω μέρος αμαξώματος, Premium 24ωρη Οδική Βοήθεια και μηδενίζει εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής σας σε ζημία κατά 100% για τα εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου ή ολικής κλοπής του αυτοκινήτου.

Ηλικία Οδηγών

Αν είστε κάτω των 23 ετών ή άνω των 70 ετών παρακαλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας – τηλεφωνικά ή μέσω mail- για προσωπική ενημέρωση όσον αφορά τα κριτήρια και προϋποθέσεις ενοικίασης.

Παράδοση εκτός Καταστημάτων- Σταθμών

Η υπηρεσία είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Κρατήσεων της Car Hire Thessaloniki. Για τα καταστήματα & σταθμούς παραλαβής παράδοσης συμβουλευτείτε τον πίνακα " Κράτηση Αυτοκινήτου"

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται η μετάβαση του αυτοκινήτου της Car Hire Thessaloniki εκτός συνόρων ή η μεταφορά του με πλοίο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Καταστήματος Παραλαβής.

Πιστωτική Κάρτα / Τρόποι Πληρωμής

α) Aν επιλέξετε κράτηση με προκαταβολή (Smart Rate/Έξυπνη αγορά) μέσω του δικτυακού μας τόπου απαιτείται προκαταβολή του μισθώματος μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (Visa, American Express, MasterCard) ή δια τραπεζικής μεταφοράς στο λογαριασμό της εταιρίας
EUROBANK ΙΒΑΝ: GR060 260 243 0000 760 200 818 716 Swift code : CITIGRAA733
Πρόκειται για ειδική τιμή προσφοράς που δεν επιτρέπει τροποποιήσεις, ακυρώσεις ή δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής.
Η χρέωση θα γίνει μόνο για το 10% του συνολικού ποσού της κράτησης και το υπόλοιπο ποσό το πληρώνεται με την παραλαβή του αυτοκινήτου είτε με μετρητά, είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Κατά την παραλαβή του οχήματος από τα γραφεία η/και σταθμούς μας, ως εγγύηση για τη μίσθωση του αυτοκινήτου, χρειάζεται προέγκριση από την πιστωτική κάρτα του οδηγού/μισθωτή (Visa, American Express, MasterCard).
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πιστωτική κάρτα μην προβείτε σε Online κράτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ και το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει ειδικά και σχετικά με την περίπτωσή σας.
Η εξόφληση του μισθώματος μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα.
β) Aν επιλέξετε κράτηση χωρίς προκαταβολή (Regular Rate) δεν απαιτεί προκαταβολή μέρους του μισθώματος. Ωστόσο, κατά την παραλαβή του οχήματος από τα γραφεία η/και σταθμούς μας, ως εγγύηση για τη μίσθωση του αυτοκινήτου, χρειάζεται προέγκριση από την πιστωτική κάρτα του οδηγού/μισθωτή (Visa, American Express, MasterCard).
Η εξόφληση του μισθώματος μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα.

Σημαντικές σημειώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ / ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩN: Το αυτοκίνητο παραδίδεται και χρειάζεται να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που παρελήφθη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που παραλάβατε τότε θα χρεωθεί και η υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων” 10€ + την ποσότητα καυσίμου που λείπει.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ: Ο ενοικιαστής φέρει ευθύνη για το κλειδί του οχήματος και η απώλειά του δεν καλύπτεται από την μικτή ασφάλεια που παρέχουμε.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο απαιτεί ειδική διαδικασία καθαρισμού (π.χ. αφαίρεση της οσμής, μόλυνση/τρίχες των ζώων, λερωμένο εσωτερικό αυτοκινήτου/καθισμάτων από άμμο/χώμα ή άλατα θαλάσσης ή διαρροή υγρών κ.λπ.) μετά την επιστροφή, θα ισχύει ένα τέλος καθαρισμού για βιολογικό καθαρισμό 70€.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα αυτοκίνητα έχουν πολιτική μη-καπνίσματος. Θα επιβληθούν πρόστιμα εάν η πολιτική αυτή δεν τηρηθεί.

Τροποποίηση Κράτησης / Πληροφορίες

α) Για κρατήσεις με προκαταβολή (Smart Rate/Έξυπνη αγορά) δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις, ακυρώσεις ή δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής.
Ισχύει εγγύηση επιστροφής χρημάτων μόνο σε περίπτωση δυσαρέσκειας κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ειδοποίηση καθυστέρησης του πελάτη, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα δυο ώρες μετά την επιλεχθείσα ώρα παραλαβής και η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
β) για κρατήσεις χωρίς προκαταβολή (Regular Rate/κανονική τιμή) 24 ώρες πριν την ορισμένη παραλαβή του οχήματος που νοικιάσατε μπορείτε να τροποποιήσετε / ακυρώσετε την κράτησή σας επικοινωνώντας μαζί μας εδώ ή/και τηλεφωνικά στο +30 2310819990.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ειδοποίηση καθυστέρησης του πελάτη, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα δυο ώρες μετά την επιλεχθείσα ώρα παραλαβής.